Condicions d'ús

Les revistes que s'integren a RACO són aquelles que compleixen els criteris d'inclusió que són revisats pel Comitè Editorial. La participació de les institucions editorials es formalitza de la següent manera:

  • Sol·licitar formalment la participació

  • Signar un conveni de col·laboració

  • Responsabilitzar-se de la sol·licitud dels permisos als autors dels articles per a la seva inclusió en aquest repositori.

  • Assumir la digitalització i el compromís de complir les normatives i directrius tècniques i legals que estableixi l'Àrea de Ciència Oberta del CSUC

  • Personalitzar l'espai de la revista

  • Introduir el sumari i el text complet cada vegada que apareix un número de la revista. En la mesura del possible cal introduir també els números retrospectius