Descripció i topologia

Els dos nodes de presència de l'Anella Científica concentren les connexions de les institucions, que poden ser a diferents velocitats. La xarxa es basa en tecnologia Ethernet a 10 Gbps.

  • La xarxa troncal

    És una xarxa distribuïda amb un elevat nivell de redundància. Disposa de dos nodes de presència a Barcelona: CSUC-CN, a les instal·lacions del CSUC al Campus Nord, i CSUC-T, a Itconic.

  • Modalitats de connexió

    Els punts d'accés són, majoritàriament, amb fibra, a través de l'operador que proporciona la infraestructura. S'ofereixen també altres modalitats de connexió en funció de la ubicació i les necessitats de la institució.