Reporta un incident

NOTA LEGAL:

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d'aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran al fitxer "Incidentsreportats.xlsx", que és responsabilitat del CSUC, amb domicili al c/Gran Capità 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d'aquestes dades és poder donar resposta als incidents de seguretat que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

El CSUC resoldrà sobre la sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. En cas que el CSUC no disposi de dades del sol·licitant, se li comunicarà igualment en el mateix termini.

Responsable del tractamentConsorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Dades de contacte del delegat de protecció de dadesConsorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Finalitat del tractamentRecollir les dades per donar resposta als incidents de seguretat notificats mitjançant aquest formulari.
LegitimacióConsentiment.
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostre sol·licitud a través de la pàgina web del CSUC.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la vigència de la comunicació.
ReclamacióPodeu presentar una reclamació a través de la pàgina web del CSUC.