Catàleg de certificats

T-CAT: Certificats electrònics qualificats d'Empleat Públic
 

T-CAT amb càrrec (CPI-1 + CPSQ-1)

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d'informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministrarà al personal de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions.

Aquest certificat permet identificar-se com a persona posseïdora d'un determinat càrrec en la seva organització.

Formulari de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/08/cpisrc-cpxc.zip?x47729

 

T-CAT P (CPISA-1)

El certificat personal d'identificació i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus. El certificat està destinat als treballadors públics del sector públic català.

És una eina d'autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tabletes, etc.

Formulari de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/08/T-CAT_P.zip?x47729

 

TCAT de Representant (CPRISQ-1)

És el certificat electrònic de representant davant les Administracions Públiques de nivell alt, que s'incorpora al Catàleg de certificats que emet el Consorci AOC amb l'adaptació a la normativa EIDAS. Aquest certificat sempre ha d'anar acompanyat d'una acreditació del nomenament com a representant. El document ha de ser una publicació al diari o butlletí oficial, inscripció en un registre públic, un document notarial, etc... en el marc de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, on s'estipula al llarg del seu articulat que l'acreditació de la representació s'ha d'efectuar per mitjà de document públic.

És una eina d'identificació i signatura qualificada, que permet al representant actuar en nom de l'organisme.

Formulari de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/08/sol_cert_personals_2017_20171218154149.pdf

 

T-CAT: Certificats electrònics qualificats de segell electrònic de l'administració pública

 

Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SGNM)

És un certificat digital que serveix per a la identificació i l'autentificació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, segons l'article 42 de la Llei 40/2015 de regim jurídic de sector públic. Aquest certificat pot utilitzar-se per a l'intercanvi de dades (entre administracions, administracions i ciutadans i entre administracions i empreses), la identificació i autenticació d'un sistema, servei web o aplicació, l'arxiu electrònic automatitzat, les compulses i còpies electròniques, entre d'altres.

Aquest certificat és recomanable per a la majoria de les administracions públiques que poden tenir els següents riscos: infracció de seguretat (p.e. robatori de la identitat), pèrdues econòmiques moderades, pèrdua d'informació sensible o crítica o refutació d'una transacció amb impacte econòmic significatiu.

Formulari de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/08/cda-1Senm.zip?x47729

 

T-CAT: Certificats d'aplicació

 

Certificats d'aplicació (CDA-1)

Aquest certificat s'emmagatzema en un servidor (preferiblement en un dispositiu criptogràfic) i és requerit per una aplicació per signar documents o missatges per assegurar l'autenticitat i integritat dels missatges o fitxers signats. El seu ús equival a un tampó de l'ens o departament. No és un certificat personal, sinó que està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador. Cal dimensionar bé el maquinari on residirà aquest certificat, ja que les tasques de signatura asimètrica poden saturar-lo. Tanmateix, l'accés al maquinari ha d'estar restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del certificat.

Formulari de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/08/cda-1.zip?x47729

 

Sol·licitud de certificats de dispositiu: CDS, CDSQ i Seu Electrònica

 

Els certificats de dispositiu: CDS, CDSQ i Seu Electrònica s'hauran de tramitar directament amb el Consorci AOC a través de la plataforma CAOC.

Manual de sol·licitud: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/05/manual_sol-licitud-ssl.pdf

 

Procediment de sol·licitud

 

El responsable del servei de l'Entitat de Registre Virtual (ERV) ha d'omplir i enviar-nos els formularis de sol·licitud de cada tipus de certificat. Aquesta petició s'haurà de tramitar a través de la plataforma de certificació digital del CSUC.

Un cop s'hagin generat els certificats, s'inclouran a la targeta amb xip critogràfic i aquesta s'enviarà per carta certificada amb acusament de recepció al responsable del servei de l'ERV, qui la lliurarà al seu destinatari juntament amb la documentació necessària per a la formalització de l'entrega que obtindrà de la carpeta del subscriptor de CATCert.