Tarifes

El document Tarifes per a l'exercici 2017 descriu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la seva política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva de l'1 de desembre de 2016. Per al 2017, majoritàriament es mantenen les mateixes tarifes de serveis, encara que la majoria s'han desglossat en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l'altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es continuarà facturant amb IVA.

Les tarifes que es modifiquen són les següents:

 • Les tarifes d'Administració electrònica que es desglossen entre una quota per sufragar les despeses de funcionament general, a distribuir entre tots els partícips, i una tarifa per a cada servei a facturar només a les entitats usuàries.
 • La de manteniment del Servei de Disseny de Fàrmacs per a ús acadèmic que passa de 138,66 a 163,07 €/mes, per sufragar el cost de la llicència d'Schrödinger de 9.784,10 € entre els cinc grups que l'usen (UB, UPC, URV, URL i CSIC).
 • La tarifa de la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs) de 10.911,48 €/any passa a ésser de 9.277,62 € i es desglossa entre la d'assistència tècnica i operació de 2.109,24 €, a facturar mensualment, i la d'hostatge i suport extern de 7.168,38 €, a facturar al quart trimestre.
 • La tarifa per al Gestor de Propietat Intel·lectual Inteum, que utilitzen la UB i la UPC, es desglossa entre una quota d'assistència tècnica i operació de 84,50 €/mes i una d'hostatge i manteniment de 170,27 €/mes. El cost de la llicència es facturarà apart segons el seu cost i el canvi dòlar-euro aplicat.
 • La tarifa per al funcionament general dels serveis bibliotecaris es redueix de 1.088,02 a 1.066,36 €/mes ja que no inclourà el repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) que es facturarà només a les entitats usuàries (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URL i BC).
 • La de suport a les aplicacions bibliotecàries, mentre duri el procés de migració al nou sistema compartit, s'incrementa i es desglossa de conformitat amb els acords de la Comissió Executiva de 22 de juliol i 19 d'octubre de 2016.
  Com a fruit d'aquesta migració, les tarifes de manteniment remot de Millennium i SFX/Metalib i de gestió d'enllaços s'han donat de baixa.
 • La tarifa anual per a la renovació de les subscripcions de la Biblioteca Digital de Catalunya centralitzada passa de 668.251,83 a 677.874,66 € per a les universitats públiques i la UOC, per l'increment del cost dels productes que la composen (1,44%). Per a la URL, la UVic-UCC i la BC, també s'incrementa en el mateix percentatge.
 • La tarifa mensual d'operació i manteniment de la connexió a 10 Gbps al CATNIX que es redueix de 867,78 a 750,00 €/mes.

A més, es creen les següents tarifes:

 • Per a la connexió a 5 Gbps a l'Anella Científica, 1.965,00 € per a les metropolitanes i 2.945,00 € per a les provincials.
 • Per a la Plataforma de la Federació d'Identitats: 133,45 €/mes d'assistència tècnica i operació i 165,37 €/mes d'hostatge i manteniment.
 • Per al desenvolupament i personalització d'un repositori de prestacions bàsiques: 3.412,41 € de quota d'alta i, posteriorment, 364,08 €/mes d'assistència tècnica, operació i manteniment.

També s'estableix un nou descompte per a l'ús del RACO professional a aplicar a les institucions editorials que agrupen la facturació per a dos o més revistes: un 20% per a la primera revista, un 40% per a la segona, un 60% per a la tercera i un 80% per a la quarta i successives.