Arquitectura d'aplicacions

Disposem d'un gran ventall de tecnologies d'aplicacions, la majoria enfocades a serveis de tipus web.

Allotgem desenvolupaments sobre servidors d'aplicacions com ara JBoss, Tomcat, Oracle Web Server i Apache, entre altres.

La nostra arquitectura es basa en el model client-servidor en vàries capes:
  • Capa de balanceig: S'hi fa la distribució de càrrega dels diferents serveis; es diferencia un primer nivell basat en maquinari i un segon proporcionat per les diferents bateries de servidors web.
  • Capa de servidors d'aplicacions dels diferents clústers: Estructurada per facilitar la redundància i l'escalabilitat de les aplicacions.
  • Capa de dades: Basada en diferents gestors de bases de dades (PostgreSQL, MySQL, Oracle RAC 11g...). Les principals bases de dades donen servei als servidors d'e-Administració, d'e-Informació i de serveis

Concretament, la capa de dades del clúster d'e-Administració es basa en la solució Oracle RAC 11g. Està configurada en un clúster actiu-actiu i formada per dos nodes, que es reparteixen la càrrega de les peticions i, en cas de caiguda d'un, les peticions poden anar a l'altre, augmentant la disponibilitat.

Les còpies de seguretat es fan en calent a través del programari RMAN sobre cinta. Gràcies al registre d'arxiu i a les còpies de seguretat es pot tornar a la base de dades en qualsevol punt en el temps i recuperar informació.

La capa de dades del clúster d'e-Informació disposa de dos gestors: PostgreSQL i MySQL. Està configurada en clúster actiu-passiu i formada per dos nodes. Fa servir el programari Red Hat Cluster, on la redundància dels diferents entorns es basa en mecanismes de failover, de manera que si falla un, el servei s'inicialitza en un altre.

El monitoratge de les aplicacions es realitza amb peticions sobre els serveis balancejats a través de monitors, que estan associats a la capa de dades i a serveis externs, com ara la plataforma de serveis d'identificació i signatura, PSIS, i faciliten la gestió en cas de possibles incidències. En funció de la criticitat de l'aplicació, es garanteixen verificacions de tipus funcional a través d'eines com Selenium.