Disponibilitat dels serveis

Els serveis estan en funcionament les 24 hores de tots els dies de l'any. Per oferir el màxim de qualitat en aquests serveis, disposem d'una infraestructura redundada en alta disponibilitat i de sistemes de monitoratge.

Infraestructura d'alta disponibilitat  

  • Orientació al núvol, on l'abstracció del maquinari dota de sistemes flexibles que s'adapten a les càrregues de treball. 
  • Duplicació de la gran part dels possibles punts de fallada, de manera que en cas d'un problema, entra en funcionament un element de reserva de manera automàtica per tal de garantir el servei. Sovint, l'element principal i el de reserva treballen alhora amb balanceig de càrrega. 

Control de qualitat

Disposem de diferents entorns per controlar i poder garantir l'òptim funcionament d'un servei abans que entri en operació:
  • Entorn de desenvolupament, on generem les aplicacions. 
  • Entorn de preproducció, on fem les proves d'integració i de càrrega.
  • Entorn de producció, on es proporcionen els serveis.

Monitoratge 24x7

Controlem els sistemes i serveis crítics les 24 hores del dia. El sistema de monitoratge es basa en una plataforma de programari lliure amb capacitat de gestió per acord de nivell de servei (Service Level Agreement, SLA) per a cada servei, que en cas d'anomalia dispara una o més alertes.

Aquest servei activa mecanismes per reduir el nombre d'incidències, ja que permet analitzar les que s'han produït i posar en marxa mesures perquè aquestes incidències no es repeteixin.