Gestió de dades de recerca

El Grup de Treball de Suport a la Recerca, format per representants de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona, Lleida, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, Vic-Central de Catalunya, Ramon Llull i Jaume I i també per l'Àrea de Ciència Oberta i TIC del CSUC, dóna recolzament al servei de gestió de dades de recerca a les universitats catalanes.

Per dur a terme aquesta tasca ha organitzat la seva activitat en tres grans eixos: els plans de gestió de dades (PGD), els repositoris de dades i la política d'accés obert a les dades atès que en l'àmbit dels projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, l'Open Research Data Pilot (ORD Pilot) requereix que, a partir de l'any 2017, tots els projectes han de complir el requeriment de crear un PGD i dipositar en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).
 

Plans de Gestió de Dades (PGD)
 

Per donar recolzament a la creació de PGD s'ha publicat un document en català i en anglès per als projectes finançats en el marc d'H2020. Aquesta guia inclou els principis FAIR que s'acompanyen de descripcions i exemples de PGDs reals.

Research Data Management Plan

L'eina en línia anomenada "Research Data Management Plan — Pla de Gestió de Dades de Recerca" permet crear PGDs FAIR, consultar la guia, compartir els plans amb d'altres investigadors atorgant permisos de lectura, escriptura o co-administració i exportar els plans amb diferents formats per presentar-los als organismes de finançament.

Per a més informació podeu consultar les següents infografies:


(català | anglès)

 

(català | anglès)

Repositoris de dades
 

Pel que fa al dipòsit de les dades generades, el document "Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades" vol servir de guia als investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades, ja que mostra tot un ventall d'opcions disponibles pel que fa referència als diferents repositoris de dades temàtics i multidisciplinars.
 

Política d'accés obert a les dades de recerca
 

Per a l'accés obert a les dades de recerca, s'ha dut a terme una presa de posició conjunta entre les diferents universitats perquè després es pugui aplicar de manera institucional. Així, ha resultat el document: "Proposta per establir una política d'accés obert a les dades de recerca a les Universitats de Catalunya".
 

Objectius 2018
 

Els propers objectius a desenvolupar, durant el 2018, són el seguiment i promoció d'aquest servei de Gestió de dades de recerca; elaborar una proposta de política institucional d’accés obert a les dades de recerca i aprovar-la en cadascuna de les universitats catalanes, i per últim, analitzar les diferents possibilitats per crear un repositori de dades consorciat.

Per a més informació: